مزایده رستوران پارسه

( مرحله اول )

 

هتل پارسیان بوعلی در نظر دارد رستوران پارسه خود را جهت بهره برداری به صورت عقد اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال و مشروط به رضایت مجموعه برای سال دوم با نرخ و شرایط مورد توافق واگذار نماید، لذا افراد واجد شرایط می توانند جهت ارائه درخواست تا پایان وقت اداری مورخه 96/8/17 در ساعات اداری به آدرس : همدان-خیابان بوعلی-هتل پارسیان بوعلی مراجعه و یا با شماره 08138250856 واحد اداری مالی مراجعه نمایند.