بررسی قنات واقع در محل احداث تالار

 

به گزارش روابط عمومی : قنات واقع در محل احداث تالار مورد بررسی قرار گرفت و عملیات زه کشی صورت پذیرفت .