بازدید مدیرعامل محترم شرکت خدمات مسافرتی علاءالدین

 

بنابه گزارش روابط عمومی : مدیرعامل محترم شرکت خدمات مسافرتی علاءالدین جناب آقای جعفری از امکانات به سازی شده اقامتی و رفاهی هتل باردید نمودند. در این بازدید امکانات خدماتی و رفاهی قابل ارائه و نیز بخش های به سازی شده اقامتی به مخاطبان معرفی گردید.