بازدید معاونین محترم استانداری به همراه مدیرکل میراث فرهنگی همدان


به گزارش روابط عمومی :  معاونین محترم استانداری به همراه مدیرکل میراث فرهنگی همدان از اقدامات به سازی و ایجاد موزه در هتل بازدید نمودند، در این باز دید موضوع محل احداث تالار نیز مورد بررسی قرار گرفت.